Privacybeleid

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited "Google" genoemd.


Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde "Cookies". Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.


Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.


In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.


Google LLC. is gecertificeerd volgens het zogenaamde Privacy Shield (zie hier voor lijstvermelding) en garandeert op basis hiervan een passend niveau van gegevensbescherming. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. gebruikers-ID's) of reclame-ID's gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.


De bezoeker van de website kan verzameling van gegevens door Google Analytics door de cookie-instellingen voor deze website aan te passen. Het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens kan op elk gewenst moment worden geweigerd. De browser plugin daarvoor kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.


Meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor de weergave van reclame door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

 

PRIVACYVERKLARING 

Sidekicked Finance Solutions B.V. (“Sidekicked Finance Solutions”), gevestigd te Spijkenisse en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89696093, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:

Sidekicked Finance Solutions B.V.
Adres: Edisonweg 7-01, 3208KB te Spijkenisse
Telefoonnummer: 085-1140460
Contactpersoon: M. Huijgens
e-mailadres: [email protected]
Website: https://sidekicked.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sidekicked Finance Solutions verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
➢ Voor- en achternaam
➢ Geslacht
➢ Geboortedatum
➢ Geboorteplaats
➢ Adresgegevens
➢ Telefoonnummer
➢ E-mailadres
➢ IP-adres
➢ Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
➢ Locatiegegevens
➢ Gegevens over uw activiteiten op onze website
➢ Lijst met contactgegevens van de klant via een app
➢ Internetbrowser en apparaat type
➢ Bankrekeningnummer of IBAN

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Sidekicked Finance Solutions verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
➢ Burgerservicenummer (BSN)
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sidekicked Finance Solutions verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
➢    Om contact met u op te nemen als u uw je contactgegevens achterlaat op de contactpagina op de website www.sidekicked.nl;
➢    Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder*: de verwerking is gebaseerd op de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van  

Sidekicked Finance Solutions, een commercieel belang;

➢    U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, oftewel de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
➢    Het afhandelen van uw betaling: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
➢    U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
➢    U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
➢     Sidekicked Finance Solutions verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 
* Als u niet langer nieuwsbrieven/reclamefolders of andere commerciële (e-mail-) berichten van ons wenst te ontvangen, dan kunt u dit per email ([email protected]) aan ons laten weten. Dan verwijderen we uw gegevens uit dergelijke bestanden.
Als u klant bent bij Sidekicked Finance Solutions en u vraagt ons om uw persoonsgegevens te verwijderen, dan kan dit tot gevolg hebben dat wij u niet langer onze diensten kunnen aanbieden. Sidekicked Finance Solutions analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 
Geautomatiseerde besluitvorming
 
 Sidekicked Finance Solutions neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sidekicked Finance Solutions tussen zit. 
Sidekicked Finance Solutions gebruikt derhalve dus ook geen computerprogramma's of -systemen hiervoor.

 
Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
 

Sidekicked Finance Solutions bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld (zoals in deze privacyverklaring genoemd) of om te voldoen aan wettelijke (bewaar) verplichtingen.

 
Delen van persoonsgegevens met derden
 
Sidekicked Finance Solutions verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrek deze uitsluitend aan derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sidekicked Finance Solutions blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan een land buiten de EU.

 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Sidekicked Finance Solutions gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Voor meer informatie over het gebruik van cookies door Sidekicked Finance Solutions, verwijzen wij u naar ons cookiesbeleid, te vinden via de volgende link: https://www.sidekicked.nl/cookiebeleid/.


Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites of platforms van derden (zoals Facebook en Instagram) waar u door middel van een link op onze website kunt komen. Als u doorlinkt naar dergelijke websites/platforms van derden worden er door deze partijen cookies geplaatst. Houd hier dus rekening mee voordat u op een van deze buttons klikt. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige wijze met uw persoonsgegevens omgaat. U zult hiervoor dan ook de cookies- en privacyverklaring van de betreffende website/platform moeten lezen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sidekicked Finance Solutions en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),

paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 
Sidekicked Finance Solutions wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sidekicked Finance Solutions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]


Wijzigen privacyverklaring
 
Sidekicked Finance Solutions heeft het recht om haar privacybeleid aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is daarom raadzaam om regelmatig de privacyverklaring van Sidekicked Finance Solutions 

te raadplegen.